STICHTING BUURTSCHAP HAKKELAARSBRUG

STICHTING BUURTSCHAP HAKKELAARSBRUG – op 12 juni 2014 opgericht met als (enige) bestuurder Robbert van Deuveren. Enkele weken later trad Michiel Koekkoek als bestuurder toe. De directe aanleiding voor de oprichting was het voornemen van Rijkswaterstaat (RWS) de lage, betonnen spoorbrug over de A1 te vervangen door een hoge, stalen brug zonder adequate geluidsvoorzieningen (de latere Zandhazenbrug). Zonder deze voorzieningen zou het buurtschap volgens de initiatiefnemers onaanvaardbare geluidoverlast te verduren krijgen. Uit het Ontwerp Tracébesluit SAA 2014 – een aanvulling op het Tracébesluit SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) uit 2011 – bleek inderdaad, dat er geen adequate geluidsvoorzieningen zouden worden getroffen.

De stichting initieerde verschillende acties. In het Rechthuis werd een bijeenkomst voor buurtbewoners gehouden om de juridische mogelijkheden te onderzoeken. Leden van de Eerste en Tweede Kamer werden aangeschreven, rond de Hakkelaarsbrug werden protestbanieren opgehangen en mensen werden aangespoord een zienswijze in te dienen tegen het Ontwerp Tracébesluit. Een en ander resulteerde in ruim 60 ingediende bezwaren. In een door RWS geïnitieerde bijeenkomst op 4 september 2014 stelde deze voor om na voltooiing van de werkzaamheden een 230 meter lang en 10 meter hoog geluidscherm te plaatsen. In het definitieve Tracébesluit van oktober 2014 werd zo’n scherm inderdaad opgenomen. Dit werd in 2017 geplaatst en zorgt volgens de omwonenden voor een behoorlijke geluidsreductie.

Wegens verhuizing trad Robbert van Deuveren in 2018 af als voorzitter van de stichting. Hij werd in deze hoedanigheid opgevolgd door Michiel Koekkoek. De doelstelling bleef onveranderd het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners van het Buurtschap Hakkelaarsbrug en het bevorderen van vriendschappelijke relaties tussen de buurtbewoners onderling. In 2019 heeft de stichting nog een zienswijze ingediend tegen de capaciteitsverhoging van de 380 kV Hoogspanningsleidingen.

« Terug naar Lexicon A-Z