VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG

VERENIGING DORPSRAAD MUIDERBERG  –  De Dorpsraad werd eind 2015 in het leven geroepen ter behartiging van de collectieve belangen van de inwoners van Muiderberg. De oprichting was een direct gevolg van een gemeentelijke herindeling, waarbij Muiden/Muiderberg, Naarden en Bussum per 1 januari 2016 werden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Gooise Meren. Formeel vond de oprichting van de vereniging plaats op 10 december 2015 door een aanpassing van de statuten van de Bewonersvereniging Muiden/Muiderberg en het sluiten van een convenant (overeenkomst) met de toenmalige gemeente Muiden. Deze samenwerkingsovereenkomst werd een jaar later herbevestigd door de gemeente Gooise Meren en had een looptijd van vijf jaar. 

.

Felicitaties na de oprichting van de Dorpsraad. Staand vanaf links: Vera Reijnders, Celeste Duyts, Harry Mock, Charles Wiss, wethouder Henny Timmerman en John Haug. Zittend Veronique van der Linden.

In het convenant staat beschreven wat de doelstellingen en bevoegdheden van de Dorpsraad zijn en hoe de samenwerking met de gemeente is geregeld. De Dorpsraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat te maken heeft met de leefbaarheid in en rond het dorp. Zij fungeert als klankbord voor de gemeente en geeft inzicht in wat er onder de inwoners leeft. Informatie bij de Muiderbergers wordt onder andere opgehaald tijdens zogenoemde ‘parasolsessies’ vóór de Spar in de Dorpsstraat.

Burgemeester Han ter Heegde (links) bezoekt een ‘parasolsessie’ in de Dorpsstraat. Naast hem Charles Wiss en Ab Heij. Daarachter John Haug (links) en Fred Kollen, notulist en van 2019 tot 2022 hoofdredacteur van ‘Dorpspraat’.

Hiernaast geschiedt de communicatie met de inwoners door middel van rechtstreekse mails aan de ruim 500 leden en door middel van een eigen website. De Dorpsraad heeft een eigen groep op Facebook en geeft twee keer per jaar ‘Dorpspraat’ uit, een gratis krant voor alle huishoudens in het dorp. Het lidmaatschap van de vereniging is gratis. Voor het bijwonen van de openbare bestuursvergaderingen is het lidmaatschap geen vereiste. De in 2016 in het leven geroepen vrijwilligersprijs, de Muiderbergse Echo, werd na twee jaar overgedragen aan de gemeente. Daarbij werd de afspraak gemaakt, dat de prijsuitreikingen in Muiderberg zouden blijven plaatsvinden.

Nadat eerst een interim-bestuur was gevormd, werd in juni 2016 het eerste bestuur gekozen, bestaande uit Harry Mock (voorzitter), John Haug (secretaris), Sandra Deuling (penningmeester) en voorts uit de leden Jur Jonges en Ab Heij. In 2018 werd Jur Jonges tot voorzitter gekozen als opvolger van Harry Mock. Laatstgenoemde werd bij zijn aftreden tot erelid benoemd. Tevens kreeg hij een eigen bank in Muiderberg aangeboden. Deze ‘Bank van Mock staat boven aan de dijk, rechts van de openbare trap naar het strand.    

De vereniging en de gemeente werken samen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in Muiderberg door te werken aan een leefomgeving die schoon, heel en (sociaal) veilig is. Daarbij valt te denken aan het onderhoud en reparatie van straten, het straatmeubilair en het groen. Het eerste wapenfeit van de Dorpsraad was dat het noodzakelijke herstel van het wegdek van de Tesselschadelaan aanzienlijk werd versneld. Veel aandacht gaat uit naar bewaking van de identiteit en de eigenheid van het dorp. Dit past in het ‘kernenbeleid’ van de gemeente.   

De vereniging wordt door Gooise Meren financieel en ambtelijk ondersteund, maar opereert geheel zelfstandig. Belangrijke onderwerpen waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt, zijn geluids- en stankoverlast, (veilig) verkeer, openbaar vervoer, het wegennet, wonen en de natuur. Al in het eerste jaar van haar bestaan werden adviezen uitgebracht over het herstel en onderhoud van het Echobos en de natuurcompensatie in verband met het verdwijnen van bomen door de verbreding van de A1 en A6 (het ‘500-bomenplan’) .

De burgemeester ontving in mei 2019 op het terras van Het Rechthuis uit handen van Dorpsraad-voorzitter Jur Jonges het ‘eerste’ exemplaar van Dorpspraat, het officiële orgaan van de Dorpsraad. Feitelijk gezien klopt dit niet. In december 2017 verscheen al een 1ste editie, vrijwel in haar eentje geredigeerd en ontworpen door toenmalig bestuurslid Miranda Melger (makkelijk te herkennen; zij is de enige vrouw op de foto). Voorts achteraan vanaf links: Carlo van der Vegt, Charles Wiss en John Haug.
Het ‘500-bomenplan’ in uitvoering in 2023, zo’n zeven jaar na de eerste overleggen en adviezen.

  

« Terug naar Lexicon A-Z