Magazine nr 5 verschenen – FOUT in kruiswoordpuzzel

MAGAZINE  NR 5 VERSCHENEN

Op 28 augustus jl. is het alweer 5e nummer van ons magazine verschenen.

Het werd ‘priority’  persoonljk bezorgd door bestuursleden bij onze Muiderbergse leden van de Club van 100 en bij onze donateurs. Buiten ons dorp werd het aan dezen per post verstuurd.

De huis-aan-huis bezorging vindt plaats 5-6-7- september.  Vanaf dan is het ook beschikbaar bij de SPAR en onze andere adverteerders, alsmede in de Bibliotheek in De Rijver.

Heden hebben wij magazine nr. 4 online gezet.

FOUTJE IN KRUISWOORDPUZZEL

Helaas is in de kruiswoordpuzzel een foutje geslopen.

(hieronder  het plaatje).

Kerk aan Zee – 26 augustus 2022 – 3de nummer Magazine


Aanbieden eerste exemplaar magazine M&HM met hoofdartikel
‘7 eeuwen kerkgeschiedenis op de Muyder Berg’ aan Teo Kuipers voorzitter Kerkenraad


Op vrijdagavond 26 augustus hebben in Kerk aan Zee te Muiderberg, Jos Gunneweg en Jan de
Beus van Stichting MHM het eerste exemplaar van het 3e nummer van hun magazine met daarin
het hoofdartikel over ‘7 eeuwen kerkgeschiedenis op de Muyder Berg’ , aangeboden aan Teo
Kuipers voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Muiderberg en aan Wim van Deijk,
ouderling, die tevens de archivaris is van de Protestantse gemeente.


Voorafgaand overhandigde Jan de Beus in zijn functie van archivaris van St-MHM aan Wim van Deijk,
symbolisch de digitale reproducties van twee uit 1931 daterende bouwtekeningen van de kerk. Hij
had de prints daarvan even meegenomen en die werden met grote belangstelling bekeken.

Het artikel over de kerk op de Muyder Berg – in onze tijd bekend als de Kerk aan Zee- , waarvan de
oorsprong is gelegen in de bouw van een gedachteniskapel voor Floris V in 1324 met een
geschiedenis van 7 eeuwen, is geschreven door Jos Gunneweg. Het wel en wee van de kerk is nauw
verbonden met het wel en wee van het dorp Al die eeuwen hebben Muiderbergse kerkleden,
waaronder ook de welgestelde Amsterdammers, eigenaren van de buitenhuizen, zich bekommerd
om de instandhouding van ‘hun’ monumentale dorpskerk.

Gunneweg, die zijn hele leven werkzaam was in de sector van monumentenrestauraties, verzamelde
en ordende de afgelopen twee jaar alle tot nu toe verschenen publicaties over de geschiedenis van
de kerk. Waaronder die van meester A. Vreeken uit 1901 en met name van de Muiderbergse
dorpshistoricus wijlen Klaes Sierksma, die in de jaren 1976, ’78 en ’90 over dit onderwerp
publiceerde. In deze publicaties worden tegenstrijdige jaartallen gegeven omtrent de bouwhistorie
van de kerk. Gunneweg verrichtte vervolgens eigen archiefonderzoek en aanvullende
literatuurstudies. Zo ontstond al werkende weg een scherper beeld waarbij twee sleuteljaren naar
voren springen: 1324 het jaar waarin graaf Willem III in zijn bekende oorkonde vastlegt in het dorp
van de Muyder berg een ‘Capelrije ter nagedachtenis aan onze beminde neef Graaf Floris te hebben
gesticht en doen oprichten’. In 2024 derhalve 700 jaar geleden. En het jaar 1686, het jaar waarin de
kerk die ten gevolge van een brand vijftig jaren eerder tot een ruïne was verworden, wordt
herbouwd. Wat tevens het begin is van de Hervormde gemeente in ons dorp, hetgeen in 2036 dus
350 jaar geleden zal zijn.

Ook niet vergeten mag worden de brand van 18 februari 1934, en het daarop volgende
daadkrachtige herstel in minder dan 10 maanden!

Gunneweg stelt voor, teneinde het verhaal van de bouwgeschiedenis compleet te krijgen, als daar
budget voor kan worden gevonden, dmv zgn ‘luminiscentiedatering’ een ouderdomsbepaling op een
aantal baksteenmonsters uit te voeren. Dat zou een mooie opstap kunnen zijn naar een
boekpublicatie.

vlnr Jos Gunneweg, Jan de Beus, Teo Kuipers, Wim van Deijk; fotografie Gerard J. Boer

Kerkenraad voorzitter Teo Kuipers sprak zijn waardering uit voor het vele werk dat Gunneweg aan
zijn artikel had besteed en voor de pakkende vormgeving waarin het door het werk van Gerard Boer
was verschenen. Op deze manier wordt de cultuurhistorische betekenis van de kerk voor Muiderberg
als dorp, op een nog hoger plan getild. Verder sprak hij zijn dank uit voor de geste van stichting MHM
om advertentieruimte beschikbaar te stellen waarin het kerkbestuur de inwoners van Muiderberg
kon wijzen op de mogelijkheid d.m.v. een donatie vriend te worden van Kerk aan Zee. Op deze
manier kan iedereen een bijdrage te leveren voor de instandhouding van het kerkgebouw voor
volgende generaties.

Vervolgens bracht Wim van Deijk naar voren dat hij wel even moest wennen aan de nieuwe
jaartallen die Gunneweg vwb de bouwgeschiedenis van de kerk nu naar voren brengt ten opzichte
van die waar hij jaren op basis van de eerdere publicaties mee heeft geleefd.
Hij vertelde ter afronding de sage van het grote schip, dat tijdens een zware Noordwester storm
tussen de Waddeneilanden door, de Zuiderzee was binnengeslagen, tot vlak bij Muiderberg. Toen
het grote schip wilde keren, stak de boegspriet ver boven het vaste land uit. Daardoor werd toen van
de torens in Ransdorp, Muiderberg en Elburg, de spits afgeslagen. Met grote moeite heeft het schip
de Zuiderzee kunnen verlaten.

In deze geanimeerde sfeer werd de bijeenkomst afgesloten.

Monumentaal & Historisch Muiderberg
Dit magazine is een uitgave van stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg (st-mhm),
opgericht 6 november 2020 en wordt twee keer per jaar huis aan huis verspreid in Muiderberg en
per post aan donateurs en andere relaties buiten het dorp toegezonden. Het blad is ook af te halen
bij de adverteerders. Het is buiten Muiderberg ook in de verkoop à € 6,– bij boekhandel Los in
Bussum. De uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door donateurs en de Muiderbergse
ondernemers die ook een advertentie krijgen in het blad.

RECHTHUIS – 27 augustus 2021 PRESENTATIE 1e NUMMER MAGAZINE

Rond 11 uur was het binnen de grenzen van de geldende coronamaatregelen, gezellig druk in het zaaltje van Het Rechthuis waar de presentatie van het eerste nummer van het nieuwe magazine van stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg (MHM) zou gaan plaatsvinden. 

We zagen er onder meer  wethouder Alexander Luijten,de hoofdgast. De voorzitter en de secretaris van de Dorpsraad, Gre Dam onze erevoorzitter,  Hans Spil, sponsor-adverteerder, leden van onze raad van advies, een cameraploeg van GooiTV en een redacteur van Muidernieuws.  

welkom

Voorzitter Jos Gunneweg heette de aanwezigen welkom en bracht in herinnering dat het de 2e keer was, sinds de oprichting november vorig jaar, dat onze organisatie in het openbaar naar buiten trad. De eerste keer was zaterdag 20 maart. Hinkstapspingend door het toen veel strengere coronaprotocol.

Jos Gunneweg heet iedereen welkom

het nieuwe magazine

Gunneweg vertelt over het tot stand komen magazine: een experiment en bij ons weten nog nooit vertoond een  huis-aan-huis verspreid magazine van een lokale historische kring.

Hierna biedt hij officieel het eerste exemplaar aan wethouder Alexander Luijten aan.

De wethouder bladert het blad door en spreekt zijn bewondering uit voor de oogstrelende vormgeving, waarop Gunneweg die doorgeeft aan Gerard Boer, ook aanwezig, die daarvoor verantwoordelijk is.  Ook complimenteert de wethouder het bestuur met de vele activiteiten die zo kort na de oprichting al zijn gerealiseerd.

Hierna overhandigt Frits Vlaanderen, onze secretaris het ‘tweede’ exemplaar aan Gre Dam, onze erevoorzitter.

beoogd gemeentelijk beschermd dorpsgezicht

De voorzitter overhandigt vervolgens aan de wethouder een opgeplakte tekening van de contour van het beoogde gemeentelijk beschermd dorpsgezicht Muiderberg.  Daarbij gevoegd, een reactie op de brief van burgemeester en wethouders van  1 (!) april op ons verzoekschrift van 14 januari jl..

Spreker licht dit toe.  Wij hebben de brief  van 1 april  van boven naar beneden en andersom gelezen. Onze indruk daaromtrent is als wij nu niets meer doen dan komt er hoogstwaarschijnlijk geen vervolg meer op. Dat is niet waarvoor wij 6 november vorig jaar zijn opgericht. Dus willen we deze zaak warm houden.

 In de eerste plaats – 1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden, door u deze print van de contour van het boogde beschermd dorpsgezicht aan te bieden. Plus een brief waarin wij het college ook nog een tip aan de hand doen om bij het voorwerk ons als vrijwilligersorganisatie in te schakelen en dit zo op een budgettair bescheiden manier te kunnen realiseren. Citeert de slotalinea:

Muiderberg maakt deel uit van het pas aangewezen werelderfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie; aanwijzing gemeentelijke monumenten verkeert in een afrondende fase. Er is een Gebiedsbiografie Gooise meren geschreven, er is een Erfgoedvisie Gooise Meren vastgesteld. Kortom, wij zitten nu in Muiderberg op dit gebied in een flow, en dat moeten we vast zien te houden!

( volledige brief zie: st-mhm.nl)

contour beschermd doropsgezicht

Tijdens de nu volgende koffiepauze wordt het magazine aan alle aanwezigen rondgedeeld.

presentatie programma Open Monumentendagen za 11- zo 12 september

Er worden drie hoofdpunten nader toegelicht.

– Zaterdag 1100u Voorstellen van de twee nieuwe Echo Oproepers

Eeuwenlang is het publiek van heinde en verre gekomen om ‘het wonder van Muiderberg’ te beleven.

De ‘Echo Oproeper’ placeerde de mensen op de meest gunstige plaats en droeg op een plek daar een meter of vijf vandaan met luide stem  het Echo-gedicht voor. De kandidaten kunnen een rol spelen bij het doorgeven van deze unieke traditie.  De Echomuur bestaat waarschijnlijk al zo’n kleine 300 jaar en is uniek in Nederland, waarschijnlijk in de wereld en zou dus met recht ‘werelderfgoed’ kunnen worden genoemd. En de functie van Echo Oproeper derhalve ‘immaterieel erfgoed’!

Volgens de Muiderberg vorser Jan ter Beek  zijn er tot nu toe zeker een tiental Echo Oproepers geweest. De laatste is Annie Slokker die  wegens gevorderde leeftijd nu het estafettestokje gaat overdragen.

– Openstelling op zondag van de Joodse begraafplaats

Er zijn drie gidsen aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen en vragen te beantwoorden. Bij dezen kan men tevens een uitgebreide brochure met plattegrond kopen, die de weg wijst over deze gigantische begraafplaats met zo’n 45.000 graven.

– Op zondag Old timer hop on hop off bussen, rondje door de vier kernen.

Dit is het resultaat van de samenwerking van de vier comités Naarden, Bussum, Muiden en  Muiderberg.

De programmafolder Open Monumentendag wordt rondgedeeld.  Tevens de brief die de Muiderbergers opwekt donateur te worden van de stichting.

slotwoord

donateurswerving in samenhang met presentatie eerste nummer magazine

De voorzitter staat stil bij de marketingfilosofie achter het magazine:

Het zou een fris eigentijds blad worden , over  door en voor Muiderbergers , met een startbijdrage DORPSRAAD en de Muiderbergse ondernemers als sponsor-adverteerders. Het is een experiment.

Het idee is dat de huis-aan-huis verspreiding , als scharnierpunt werkt naar een verdere donateurwerving  zodat mede met de resultaten daarvan de volgende nummers kunnen worden uitgebracht.

Culturele ANBI

Het bestuur is blij met de door de fiscus toegekende status  ‘Culturele ANBI’, waardoor het doen van een meerjarige schenking op fiscaal aantrekkelijke voorwaarden kan geschieden.

bestuurslid gezocht uit de kring van docenten van het basisonderwijs
Om gerichte activiteiten voor het basisonderwijs te kunnen ontwikkelen wordt uitgekeken naar een docent  die het bestuur wil komen versterken.

vrijwilligers gezocht voor archiveringswerk

Het gaat hier om mensen die handig zijn met de computer, vanzelfsprekend belangstelling hebben voor de Muiderbergse geschiedenis  en tijd hebben om mee te helpen de digitale slag  te realiseren van onze collectie naar het portal van het gemeentearchief.

een toegift: Guus Kroon schenkt foto album

De Muider historicus Guus Kroon, aanwezig onder de genodigden komt met een verrassing. Hij overhandigt als schenking aan Jan de Beus in zijn functie van archivaris een fotoalbum met zwart-wit foto’s dat een tijdsbeeld geeft van Muiderberg halverwege de jaren ’60 en waarin elke laan, elke belangrijke plek, minutieus is vastgelegd. De Beus spreekt namens het bestuur zijn dank hiervoor uit.

Guus Kroon overhandigt Jan de Beus fotoboek voor het MHM-archief

Hiermee wordt het formele deel afgerond. Een aantal van de aanwezigen bleef nog gezellig napraten en er kwamen tal van Muiderbergse sterke verhalen ter sprake.

* op Muidernieuws  extra (betaalversie, internet)  verscheen een boeiend stuk over de achtergronden van ons nieuwe magazine. In de papieren krant verscheen de inleiding daarvan.

WORD DONATEUR !

en help mee de activiteiten van MHM verder uit te bouwen door een bedrag over te maken op

NL 57 RABO 0361 7054 33 						 
t.n.v. stichting Monumentaal en Historisch Muiderberg

Indien u daar prijs op stelt sturen wij u graag als dank de set ansichten die wij 
uitgeven en nodigen wij u uit voor onze activiteiten. Stuur dan svp even uw 
adresgegevens aan penningmeester@st-mhm.nl 

DONATEURS die zich in op Open Monumentendag in OC De Steeg aanmeldenkrijgen meteen de 
ansichtkaartenset PLUS nog iets aardigs uit de doubletten van onze collectie! 

Vacature Echo Oproeper

OPROEP
WIE WORDT DE NIEUWE MUIDERBERGSE ECHO OPROEPER*

Muiderberg, 27 mei 2021
Wegens gevorderde leeftijd van de huidige wordt gezocht naar een of twee kandidaten voor de
functie van ‘Echo Oproeper’. Zij worden geacht vier tot vijf maal per jaar, met name op Muiderbergse feestdagen de wereldberoemde ‘gelijksprekende Echo’ van Muiderberg aan het publiek te demonstreren en het historische achtergrondverhaal te vertellen.
Kandidaten beschikken over een luide stem en hebben affiniteit met de historie van Muiderberg.
Het is een vrijwilligersfunctie.

Eeuwenlang is het publiek van heinde en verre gekomen om ‘het wonder van Muiderberg’ te beleven. De ‘Echo Oproeper’ placeerde de mensen op de meest gunstige plaats en droeg op een plek daar een meter of 5 vandaan met luide stem het Echo-gedicht voor. De kandidaten kunnen een rol spelen bij het doorgeven van deze unieke traditie. De Echomuur bestaat waarschijnlijk al zo’n 350 jaar en is uniek in Nederland, waarschijnlijk in de wereld en zou dus met recht ‘werelderfgoed’ kunnen worden genoemd. En de functie van Echo Oproeper derhalve ‘immaterieel erfgoed’!

Volgens de Muiderberg vorser Jan ter Beek zijn er tot nu toe zeker een tiental Echo Oproepers geweest:

 1. Hr. Geselschap (eind 1800)
 2. Barthold Elsenereus (1901-1904)
 3. Victor Jan Elsenerus (1906-1910)
 4. Victor J. Groenewegen (?-?)
 5. onbekend (?-?)
 6. A. de Smit (1932-1944/1950-1955)
 7. Hendrik de Gooijer 1950-1960 ?)
 8. G. Keijzer (1962-1979)
 9. Piet de Raadt (1975/76-1985)
 10. Annie Slokker (1988-?)

De geselecteerde kandidaten worden begeleid en kunnen oefenen op deze magische plek, onder leiding van een commissie bestaande uit mw Annie Slokker en de heren Jan ter Beek en Peter Wegman.
Er wordt een nieuw foldertje gemaakt waar de achtergrondinformatie in staat.
Voor een passend kostuum wordt gezorgd.
De nieuwe Echo Oproepers worden aan het publiek voorgesteld op de Open Monumentendagen
za 11 en zo 12 september a.s.. en kunnen dan gelijk aan de bak.

reacties:
Belangstellenden sturen ( voor 1 juli) een mailbericht aan: bestuur@st-mhm.nl


*deze activiteit is een project van stichting Monumentaal & Historisch Muiderberg
i.s.m. stichting Muiderbergse Feesten

MHM in de media

De Gooi- en Eemlander, het Muidernieuws en andere nieuwsmedia besteedden aan onze stichting.

Lees meer…..

Uit het Muidernieuws van 24 maart 2021